Έκδοση προκήρυξης 1Κ/2020

Εκδόθηκε η προκήρυξη 1Κ-2020 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα εννέα (79) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε διάφορους φορείς του Δημοσίου.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής έχει ως ακολούθως:

Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 23 Μαρτίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 7 Απριλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Δείτε αναλυτικά όλες τις θέσεις και ολόκληρη την προκήρυξη εδώ