Εκδόθηκε προκήρυξη για την ΕΥΠ

Προκήρυξη πλήρωσης με Μεικτό Σύστημα Αντικειμενικών Κριτηρίων (Μόρια) και Αξιολόγησης Ειδικότερων Προσόντων, 302 Κενών Τακτικών Θέσεων (Κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ) της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Το ΦΕΚ της προκήρυξης διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

Γενικά προσόντα διορισμού που αφορά την ηλικία είναι να έχουν γεννηθεί κατά τα έτη 1984 έως και 1998 για κατηγορία ΠΕ & ΤΕ και 1989 έως και 1998 για κατηγορία ΔΕ

Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν την εκτυπωμένη μορφή της με ηλεκτρονικό τρόπο συμπληρωμένης Αίτησης – Υπεύθυνης δήλωσης. Το υπόδειγμα της αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης θα βρίσκεται αναρτημένο από 19/2 στο διαδίκτυο (INTERNET) στην ιστοσελίδα της Ε.Υ.Π. www.nis.gr, στον υπερσύνδεσμο της ιστοσελίδας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (www.yptp.gr): http://www.mopocp.gov.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=6661&Itemid = 0&lang= και στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά» η οποία βρίσκεται στο Δικτυακό Τόπο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της εφημερίδας «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά» είναι: http://www.ydmed.gov.gr/?cat=79

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών αρχίζει την 25η Φεβρουαρίου 2019 και λήγει την 12η Μαρτίου 2019.

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ