Προκήρυξη Υπ. Μετανάστευσης

Το Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου ανακοίνωσε την πρόσληψη συνολικά τριακοσίων εβδομήντα (370) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με διάρκεια τρία (3) έτη και δυνατότητα παράτασης για επιπλέον τρία (3) έτη, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Συγκεκριμένα για τις κατηγορίες, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), διακόσιες δεκαεπτά (217) θέσεις, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), εξήντα έξι (66) θέσεις και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), ογδόντα επτά (87) θέσεις.

Η ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 17/11/2020 έως και 7/12/2020 και ώρα 23:59μμ.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική) στη διεύθυνση https://jobs.migration.gov.gr/login με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet ή με την εγγραφή τους ως χρήστες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου διατίθεται η αίτηση.

Δείτε αναλυτικά τις θέσεις και ολόκληρη την προκήρυξη εδώ